Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Mumcu Caddesi Kuleli Sokak No:89/3 G.O.P Çankaya Ankara

Cumhuriyet VD - 3640304114

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Internet, elektronik ve telefon üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

Satıcı: Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Mumcu Caddesi Kuleli Sokak No:89/3 G.O.P Çankaya Ankara

Cumhuriyet VD - 3640304114

www.dermoday.com

Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 314 10 26 Telefon: 0312 436 06 5

ALICI : ...............

Adı – Soyadı varsa Ticari Ünvanı :

Adresi :.................

Telefonu :.............

E-Posta :...............

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ nın Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. den elektronik ya da çağrı merkezi yoluyla ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, satışa konu malların / hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu mallar / hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik yada çağrı merkezi yoluyla teyit ettiğini ve sonrasında mallar / hizmetleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. nin elektronik ortamda veya çağrı merkezi yoluyla ödeme satırında yer alan ön bilgilendirme ve SATICI’ nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından siparişin teslim edildiği tarihte imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI’ ya sipariş verdiği ürün / ler ya da hizmet / ler ile birlikte gönderilmiştir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik yada çağrı merkezi yoluyla teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

4.2 - ALICI, Madde 2’ de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik yada çağrı merkezi yoluyla gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.3 - Sözleşme konusu mallar / hizmetler, SATICI’ nın kullandığı kargo şirketinin hizmet verdiği bir mahalde ise, ALICI’ nın teslimini talep etmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Aksi durumda, ALICI’ ya teslimat ilgili kargo kuruluşunun ALICI adresine en yakın şubesinde yapılacaktır. Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, teslimat masrafını sipariş aşamasında ALICI' ya gösterip onaylatır ve faturası kapsamında ALICI' dan tahsil eder.

SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, ilgili siparişin teslimat masrafı SATICI’ ya aittir.

Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.4 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 - SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 - Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7 - ALICI, sözleşme konusu mallar / hizmetleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mallar / hizmetleri kargo şirketi veya sevkiyatçıdan teslim almayacaktır.

ALICI tarafından teslim alınan mallar / hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Ürünlerin tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünlerin bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 gün içinde SATICI’ ya geri göndermesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

4.8 - SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde, nakit ödemelerde nakden ve defaten, kredi kartı ödemelerde kredi kartı hesabına iade olarak ödenir.

4.9 - Sözleşmeye konu mallar / hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli elektronik yada çağrı merkezi yoluyla mallar / hizmetler tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan SATICI’ nın faturasında belirtildiği gibidir.

4.10 – Mallar / hizmetlerin peşin fiyatları elektronik yada çağrı merkezi yoluyla belirtilen ücret , ürün ile birlikte ALICI’ ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Mallar / hizmetlerin peşinat tutarları elektronik ya da çağrı merkezi yoluyla ve ürün ile birlikte ALICI’ ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Mallar / hizmetlerin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte ALICI’ ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

SATICI’ nın ALICI’ ya uygulayacağı faiz her yıl T.C. Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her durumda % 30’ dan fazla olamaz.

4.11 – ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda elektronik ya da çağrı merkezi yoluyla seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.

Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

ALICI, ayrıca bankasının gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.12-Peşin Havale ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 24 saat geçerli olup, bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.13-ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 

MADDE 6- SATICI VE SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edinimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ile SATICI' nın kanuni yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI: Eroda Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait elektronik ya da çağrı merkezi yoluyla alışveriş yapan gerçek ya da tüzel kişi.

 

 

TARİH: Alıcının sözleşme imzaladığı gün

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR